Strona główna » Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Centrum Liderów (CentrumLiderow.pl) z siedzibą przy ul. Niepodległości 36/18, 21-040 Świdnik, zwane w dalszej części niniejszej Klauzuli Informacyjnej RODO „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca, a w szczególnych przypadkach, gdy produkt lub usługa nie stanowią własności Usługodawcy, również Licencjodawca przetwarza dane osobowe na następujących polach:
  1. Sprzedaż produktów.
  2. Świadczenie usług.
  3. Kontakt oraz podtrzymanie relacji z Klientem.
  4. Pozyskiwanie i analiza danych statystycznych, dotyczących odwiedzin Serwisu centrumliderow.pl.
 3. Dane statystyczne, o których mowa w art. 2 ust. 4, przetwarzane są za pośrednictwem usług następujących dostawców:
  1. Google LLC
  2. Hotjar Ltd
  3. Brand 24
  4. Meta Platforms
 4. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych zostały zawarte w Polityce Prywatności i Cookies.
 5. Dane osobowe mogą być przez Usługodawcę przetwarzane w celu:
  1. Udzielania informacji na temat oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę produktów oraz usług.
  2. Realizacji działań marketingowych, związanych z promocją działalności, produktów lub usług wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Klienta, bądź Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowych celach.
  3. Odpowiedzi na wszelkie wiadomości oraz zgłoszenia przesłane przez Klienta i/lub Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zapytania o produkt, bądź usługę, a także drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W sytuacji nawiązania współpracy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem lub Użytkownikiem, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania postanowień oraz rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również kontaktu w sprawach związanych z przedmiotem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celach, jakie wynikają z uprzednio wyrażonej zgody na ich udostępnianie. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Usługodawcą:
  1. Podmioty świadczące usługi w sektorze IT, w tym przede wszystkim dostawcy oprogramowania i poczty elektronicznej oraz firmy hostingowe.
  2. Podmioty świadczące obsługę prawną, podatkową lub doradczą na rzecz Usługodawcy.
  3. Podmioty świadczące usługi księgowe.
  4. Podmioty świadczące usługi marketingowe w sytuacji, gdy uprzednio została wyrażona zgoda na kontakt marketingowy w przyszłości.
 7. Każda osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Usługodawcę ma prawo żądania:
  1. Wglądu do swoich danych osobowych.
  2. Sprostowania lub całkowitego usunięcia danych osobowych.
  3. Ograniczenia zakresu oraz celów przetwarzania danych osobowych.
  4. Przeniesienia danych osobowych.
  5. Uzyskania kopii danych osobowych.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w artykule poprzedzającym niniejszej Klauzuli Informacyjnej RODO, należy skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@centrumliderow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych identyfikacyjnych osobom trzecim, ani innym podmiotom bez pisemnej zgody właściciela danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 2 niniejszej Klauzuli Informacyjnej RODO (udostępnienie danych osobowych Licencjodawcy w ramach przekazania praw do nabytego produktu, bądź też świadczenia na rzecz właściciela tychże danych usług), jak również, gdy udostępnienie danych osobowych jest prawnie dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych osobowych lub o ile przepisy nie stanowią inaczej.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne, właścicielowi tychże danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!