Strona główna » Regulamin

Poznaj Zasady Współpracy Z Nami

Regulamin Sklepu

I. Postanowienia Ogólne

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204, niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej centrumliderow.pl, zwanej dalej "Serwisem" oraz zintegrowanego ze stroną modułu zamówień - w tym przede wszystkim sposoby i procedury dokonywania zakupów, warunki płatności oraz dostaw, a także postępowania reklamacyjnego.

2. Oferta, opublikowana w ramach serwisu, skierowana jest wyłącznie do firm, uczelni wyższych, pracowników oświaty i placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

3. Administratorem serwisu, zwanym dalej "Usługodawcą", jest Centrum Liderów (CentrumLiderow.pl) z siedzibą przy ul. Niepodległości 36/18, 21-040 Świdnik.

4. Elektronicznym adresem kontaktowym administratora jest biuro@centrumliderow.pl.

5. Każda osoba, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu przez Usługodawcę, zwana w dalszej części regulaminu "Użytkownikiem", zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania zasad, określonych w niniejszym regulaminie.

6. Korzystanie z usług, udostępnionych przez Usługodawcę w ramach serwisu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Klient - każda osoba prywatna lub:

  • jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, reprezentowana przez osobę upoważnioną prawnie do działania w jej imieniu,
  • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez osobę upoważnioną prawnie do działania w jej imieniu,

która składa zamówienie za pośrednictwem dostępnego w ramach Serwisu formularza zamówień na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym również osoba upoważniona prawnie do reprezentowania i działania w imieniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w części II pkt. 2 niniejszego regulaminu, w szczególności do składania zamówień oraz dokonywania płatności.

4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi za pośrednictwem strony internetowej centrumliderow.pl, będący jednocześnie jej administratorem, o którym mowa w części I pkt. 3 niniejszego regulaminu.

5. Serwis - strona internetowa, dostępna pod adresem centrumliderow.pl.

6. Zamówienie - oświadczenie woli, złożone przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza zamówień i stanowiące jednocześnie formę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Centrum Liderów w zakresie nabycia produktów lub usług, które tym oświadczeniem zostały objęte.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Usługodawca w ramach świadczonych drogą elektroniczną usług sprzedaje poprzez formularz zamówienia publikacje elektroniczne w powszechnie przyjętych formatach: DOC i PDF oraz innych, wskazanych w opisie każdego produktu, wraz z indywidualną licencją na ich użytkowanie - tj. przypisaną do konkretnego Klienta, które są udostępniane po spełnieniu warunków określonych w części IV niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczania wszystkich lub tylko wybranych publikacji elektronicznych, a stanowiących przedmiot sprzedaży, znakiem graficznym, zwanym logo, jak i znakiem graficznym Serwisu.

3. Usługodawca umożliwia także okresowo za pośrednictwem systemu informatycznego Serwisu, zgłoszenie placówki do udziału w szkoleniach zarówno otwartych, jak i zamkniętych, oferowanych przez Centrum Liderów.

IV. Zamówienia

1. Warunkiem zakupu publikacji elektronicznych jest złożenie przez Klienta, bądź Użytkownika w imieniu Klienta, zamówienia za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza zamówienia.

2. Klient lub Użytkownik z chwilą zatwierdzenia formularza zamówienia, wypełnionego danymi reprezentowanej przez siebie jednostki organizacyjnej (Klienta), poprzez wybór polecenia "Kupuję i płacę" oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

3. Usługodawca potwierdza drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego przez Klienta lub Użytkownika podczas składania zamówienia adresu poczty elektronicznej, zwanej w dalszej części Regulaminu adresem e-mail, przyjęcie do realizacji zamówienia, wysyłając informację zwrotną o jego statusie wraz fakturą pro-formą (dotyczy osób prywatnych, firm, uczelni wyższych oraz prywatnych placówek oświatowych) lub fakturą oryginałem (dotyczy wyłącznie publicznych placówek oświatowych), co jest równoznacznym z przyjęciem złożonej przez Klienta lub Użytkownika w imieniu Klienta propozycji zawarcia umowy, dotyczącej nabycia publikacji objętych zamówieniem.

4. Brak potwierdzenia ze strony Usługodawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta lub Użytkownika zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją po stronie Centrum Liderów z przyjęcia złożonej przez Klienta lub w imieniu Klienta przez Użytkownika oferty, zaś Klient przestaje być zobowiązany złożoną ofertą.

5. Klient otrzymuje dostęp do zamówionych publikacji w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy. W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.

6. Zamówione i opłacone publikacje wraz z fakturą oryginałem, wysyłane są drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, wyłącznie na wskazany przez Klienta lub Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail. Usługodawca zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowych ustawień poczty elektronicznej po stronie Klienta, bądź Użytkownika reprezentującego Klienta, w tym działania filtrów SPAMu, programów antywirusowych, bądź innych zabezpieczeń, które powodują brak możliwości realizacji zamówienia. W gestii Klienta lub Użytkownika, reprezentującego Klienta leży kontrola skrzynki pocztowej, podanej podczas składania zamówienia, w tym w szczególności folderu SPAM, przez okres 30 dni roboczych od dnia dokonania płatności za złożone zamówienie. W przypadku stwierdzenia braku informacji zwrotnej ze strony Usługodawcy, potwierdzającej przesłanie opłaconej publikacji elektronicznej, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Biura Obsługi Klienta: bok@centrumliderow.pl lub drogą telefoniczną na numer kontaktowy: +48 721 225 721.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia odbioru przesłanych drogą elektroniczną wiadomości, zawierających w formie załącznika lub linku do pobrania, opłaconych publikacji elektronicznych. W sytuacji, gdy Klient lub Użytkownik, reprezentujący Klienta otrzyma opłacone publikacje elektroniczne, ale nie potwierdzi ich odbioru, traci uprzednio przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy.

8. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, Klient lub Użytkownik działający w imieniu Klienta, może przesłać potwierdzenie dokonania płatności drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego podczas składania zamówienia, na adres Biura Obsługi Klienta: bok@centrumliderow.pl.

9. Realizacja świadczenia dla publicznych placówek oświatowych rozpoczyna się natychmiastowo, a dostawa nastąpi nie później, niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, o ile zamówienie zostało złożone do godziny 16:00 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku, nie dotyczy weekendów, dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu urlopowego). Realizacja świadczenia dla firm, uczelni wyższych, osób prywatnych oraz prywatnych placówek oświatowych rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy (nie dotyczy weekendów, dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresu urlopowego). Zamówienia złożone w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po okresie wolnym.

10. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są cyfrowe materiały, które nie zostały utrwalone na nośniku fizycznym, Klient, bądź Użytkownik działający w imieniu Klienta, oświadcza, że rozumie, iż z uwagi na charakter świadczenia, które nie może zostać zwrócone Usługodawcy, z chwilą rozpoczęcia jego realizacji traci prawo do odstąpienia od umowy. Ponad to, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystawienia i dostarczenia licencji na użytkowanie zakupionych materiałów w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.

11. W sytuacji, gdyby z ważnych lub niezależnych od Usługodawcy przyczyn, Usługodawca nie mógł wywiązać się z zawartej z Klientem umowy, Klient lub Użytkownik, składający zamówienie w imieniu Klienta, zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a wpłacone środki w całości zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność za zamówioną publikację elektroniczną.

12. Płatność za zamówione produkty i usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie przelewu na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy w terminie 7 dni (dotyczy firm, uczelni wyższych, osób prywatnych oraz prywatnych placówek oświatowych) lub 14 dni (dotyczy publicznych placówek oświatowych) pod rygorem unieważnienia zamówienia, które jest równoznaczne z unieważnieniem umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. Usługodawca z uwagi na charakter oferowanego produktu nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w swojej siedzibie.

13. Ceny oferowanych w ramach Serwisu publikacji elektronicznych podawane są w kwocie końcowej z uwagi na fakt, że Usługodawca nie jest płatnikiem VAT, a więc nie mają zastosowania terminy netto / brutto. Podstawa prawna zwolnienia zamieszczona jest na każdej, dostarczanej fakturze.

14. Cena produktów i usług w chwili składania zamówienia przez Klienta lub Użytkownika jest wiążącą.

15. Klient, bądź Użytkownik działający w imieniu Klienta, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.

V. Warunki reklamacji i odstąpienia od umowy

1. Reklamacje i wnioski, dotyczące sprzedawanych w ramach Serwisu publikacji cyfrowych oraz świadczonych przez Usługodawcę usług, należy kierować w formie elektronicznej na adres Biura Obsługi Klienta (BOK): bok@centrumliderow.pl, wpisując w tytule wiadomości e-mail odpowiednio: "REKLAMACJA" w przypadku zgłoszenia reklamacji lub "ODSTĄPIENIE OD UMOWY" w przypadku wyrażenia chęci odstąpienia od umowy.

2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Klienta lub Użytkownika składającego reklamację, tj. imię, nazwisko, a także numer zamówienia, fakturę oryginał w formie elektronicznej, dane kontaktowe, podane podczas składania zamówienia - adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, w przypadku firm i placówek oświatowych pełną nazwę i fizyczny adres jednostki organizacyjnej, reprezentowanej przez Użytkownika.

3. Wszelkie wnioski i zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane nie później, niż w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a także w sezonie urlopowym termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.

4. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, nastąpi zwrot poniesionych przez Użytkownika kosztów, równych cenie nabytej publikacji elektronicznej w dniu zakupu na podstawie faktury oryginału, w terminie nie później, niż 14 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

5. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, które jest tożsame z rezygnacją z zamówienia do czasu, w którym postanowienia umowy nie zostały w pełni zrealizowane, tj.:

5.1. Klient opłacił fakturę, ale nie otrzymał zamówionych publikacji na adres e-mail, wskazany podczas składania zamówienia pod warunkiem, że powodem, nie były problemy techniczne po stronie Klienta, bądź Użytkownika, składającego w imieniu Klienta zamówienie, a opisane w części IV pkt. 6 niniejszego regulaminu, nieprawidłowe zatytułowanie przelewu (skutkuje wydłużeniem realizacji zamówienia do 30 dni roboczych) oraz sytuacje losowe, niezależne od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega również, że prowadzi ewidencje wysyłanych drogą elektroniczną do Klienta, bądź Użytkownika działającego w imieniu Klienta publikacji, przechowując kopie wiadomości, dotyczących wysyłki i dostaw przez okres 12-mc od daty złożenia zamówienia.

5.2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od otrzymania faktury oryginału, pod warunkiem, że realizacja świadczenia nie rozpoczęła się, a zamówione produkty, bądź usługi nie zostały jeszcze wysłane lub wykonane na rzecz Klienta. Usługodawca zastrzega również, że prowadzi ewidencje wysyłanych drogą elektroniczną do Klienta, bądź Użytkownika działającego w imieniu Klienta produktów oraz raportów odbioru usługi, przechowując kopie wiadomości, dotyczących wysyłki i dostaw przez okres 12-mc od daty złożenia zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje opisane w części IV pkt. 6 niniejszego regulaminu, bądź losowe sytuacje, niezależne od Usługodawcy.

5.3. W sytuacji, gdy przedmiot umowy dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie zostały utrwalone na nośniku fizycznym, z uwagi na charakter świadczenia, które nie może zostać zwrócone Usługodawcy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli realizacja świadczenia już się rozpoczęła. Usługodawca zastrzega, że prowadzi ewidencje wysyłanych drogą elektroniczną do Klienta, bądź Użytkownika działającego w imieniu Klienta publikacji cyfrowych, przechowując kopie wiadomości, dotyczących wysyłki i/lub dostaw przez okres 12-mc od daty złożenia zamówienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje opisane w części IV pkt. 6 niniejszego regulaminu, bądź losowe sytuacje, niezależne od Usługodawcy.

6. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, dotyczącej treści dostarczonych w formie cyfrowej, które nie zostały utrwalone na fizycznym nośniku, jeżeli realizacja świadczenia rozpoczęła się przed upływem terminu możliwości odstąpienia od umowy na wyraźny wniosek lub za zgodą Klienta - dotyczy zamówień realizowanych natychmiastowo po uprzednim przesłaniu przez Klienta lub Użytkownika potwierdzenia wpłaty za zamówienie na adres bok@centrumliderow.pl.

7. Wniosek, dotyczący odstąpienia od umowy powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta lub Użytkownika działającego w imieniu Klienta, aktywny adres e-mail, podany podczas składania zamówienia, numer telefonu, numer zamówienia, dane adresowe, a w przypadku firm i placówek oświatowych pełną nazwę i fizyczny adres jednostki organizacyjnej, reprezentowanej przez Użytkownika, a także w przypadku opisywanym w części V, pkt. 5, pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu, fakturę oryginał w formie elektronicznej.

8. W sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, wszelkie środki z tytułu dokonanej przez niego płatności, zostaną zwrócone w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu skutecznego odstąpienia od umowy, na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana.

VI Autorskie Prawa Majątkowe

1. Na mocy art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83), wszelka zawartość, opublikowana w ramach Serwisu, w tym przede wszystkim treści tekstowe, elementy graficzne, materiały audio oraz wideo, a także traktowana integralnie zawartość publikacji elektronicznych, będących przedmiotem zamówienia, stanowią własność intelektualną Usługodawcy i są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Centrum Liderów zabronione.

2. W ramach zakupu jednej publikacji elektronicznej, Klientowi zostaje udzielona wyłącznie jedna licencja indywidualna - przypisana do Klienta. Jedna licencja indywidualna uprawnia wyłącznie jednego Klienta do korzystania z treści zakupionej publikacji elektronicznej na użytek niekomercyjny.

3. Zabronionym jest udostępnianie, rozpowszechnianie lub wprowadzanie do obrotu treści publikacji elektronicznej, stanowiącej przedmiot zamówienia, objęty postanowieniami licencyjnymi zarówno w całości, jak i we fragmentach, a także usuwanie oznaczeń i zabezpieczeń technicznych, powielanie, dystrybucja oraz wszelkie inne formy działań, zmierzających do wykorzystania w celach komercyjnych.

4. Klientowi w ramach udzielonej licencji indywidualnej przysługuje prawo do modyfikowania treści zakupionej publikacji elektronicznej wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

VII Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca wyłącza własną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, Użytkownika działającego w imieniu Klienta, bądź osoby trzecie z tytułu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w najszerszym, możliwym zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

2. Usługodawca przede wszystkim nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, bądź jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez Usługodawcę, a także braku możliwości skorzystania z oferty Usługodawcy przez Klienta.

3. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Usługodawcy, działaniami osób trzecich lub zaniechaniami po stronie dostawców usług, od których uzależniona jest dostępność i prawidłowa praca Serwisu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!