Procedura oceny dorobku zawodowego nauczyciela - CentrumLiderow.pl
17 cze

Procedura oceny dorobku zawodowego nauczyciela okiem dyrektora

Z perspektywy dyrektora procedura oceny dorobku zawodowego nauczyciela wydaje się procesem złożonym, jednak przy odpowiedniej organizacji pracy można przeprowadzić ją sprawnie i efektywnie.

Po zakończonym stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, dyrektor szkoły zobowiązany jest dokonać jakościowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, tj. najpóźniej do dnia 28 czerwca. Dyrektor dokonując oceny bierze pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela i ustala, czy w wyniku odbytego stażu nauczyciel osiągnął wyższy stopień w rozwoju zawodowym.

Należy jednak zaznaczyć, że rozwój zawodowy nauczyciela powinien być skorelowany z rozwojem jakościowym szkoły i dlatego ocena dorobku zawodowego nauczyciela powinna uwzględniać również ten aspekt.  Nie jest to łatwe zadanie dla dyrektora, ponieważ prawo oświatowe w sposób ogólny formułuje wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Z całą pewnością pracę dyrektora ułatwiłby wykaz lub katalog zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych szkoły, wynikający z wewnętrznych diagnoz. Taki wykaz powinien również zawierać kryteria jakości przypisane do konkretnych zadań. Nauczyciel awansując na wyższy stopień rozwoju zawodowego powinien zaprezentować własne działania nie tylko w kontekście stopnia realizacji własnego planu rozwoju zawodowego i osiągniętych efektów, ale także jakości ich wykonania. Poniżej prezentujemy poszczególne etapy działań dyrektora, aby procedura oceny dorobku zawodowego nauczyciela przebiegła sprawnie i w miarę możliwości szybko.

Działania dyrektora w procedurze ustalania oceny dorobku zawodowego

Nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego

Po złożeniu sprawozdania przez nauczyciela, dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:

  1. Zawiadamia radę rodziców o wyrażenie opinii o pracy nauczyciela – art. 9c ust. 5b KN.
  2. Zapoznaje się z projektem oceny opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela – art. 9c ust. 5a pkt. 1 KN.
  3. Zapoznaje się z opinią rady rodziców w przypadku, gdy taką opinie rada rodziców wyrazi w ustawowym terminie 14 dni od daty zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela – art. 9c ust. 5a pkt. 1 i ust. 5b KN.
  4. Dokonuje analizy sprawozdania nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanych efektów.
  5. Sporządza w formie pisemnej ocenę dorobku wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania sprawozdania – art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela

Nauczyciela mianowanego

Po złożeniu sprawozdania przez nauczyciela dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:

  1. Zawiadamia radę rodziców o wyrażenie opinii o pracy nauczyciela.
  2. Zapoznaje się z opinią rady rodziców w przypadku, gdy taką opinie rada rodziców wyrazi w ustawowym terminie 14 dni od daty zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
  3. Dokonuje analizy sprawozdania nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanych efektów.
  4. Sporządza w formie pisemnej ocenę dorobku wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania sprawozdania.